Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert

Zespól Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza zgodnie z z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) do składania ofert  na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23   do dnia 08.02.2019 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019r. o godzinie 11:30 w Sali Konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23.

24 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert

16/2018 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń oraz akcesoria do systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń oraz akcesoria do systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

 1. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora.
 2. Odczynniki do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo zasadowej z dzierżawą analizatora.
 3. Zakup pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów
 4. Zakup akcesoriów do systemu próżniowego pobierania krwi

Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 2 do 2.8 . Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

 

 

30 listopada 2018
Czytaj więcej o: 16/2018 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń oraz akcesoria do systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Konkurs ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

na podstawie art. 26 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) w zw. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert

 1. NA OBJĘCIE stanowiska KOORDYNATORA ds. PIELĘGNIARSTWA ZOZ NIDZICA
 2. NA OBJĘCIE stanowiska KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez lekarza specjalistę danej dziedziny w
  1. Oddziale pediatrycznym
  2. Oddziale i Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  3. Bloku operacyjnym
  4. IZBIE PRZYJĘĆ
  5. NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
 3. NA OBJĘCIE stanowiska Zastępcy KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W Oddziale Wewnętrznym przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych NA OBJĘCIE stanowiska Położnej Koordynującej I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Oddziale i Poradni Ginekologiczno-Położniczej przez położną.
 4. NA udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, gastroenterologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja, medycyna pracy, geriatria.

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w zawodach: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 STYCZNIA 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 20.11.2018r. do godz. 11:00  w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu  (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”.  Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl  Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 20.11.2018r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również  przesunięcia terminu składania ofert.                                                    

 Anna Osłowska

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Nidzicy

Nidzica, 8.11.2018r.

8 listopada 2018
Czytaj więcej o: Konkurs ofert

Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń w Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń  w Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ulicy  Traugutta 13.

Pomieszczenia stanowią własność Powiatu Nidzickiego w trwałym Zarządzie  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

 Oferowane pomieszczenia znajdują się na parterze i I piętrze budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13.

5 października 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń w Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13