Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy o Odział Geriatryczny oraz pracownię TK.Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określa opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica do dnia 23.08.2018 r., do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.08.2018 o godzinie 10:30

 

8 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocji projektu

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocja projektu „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” – RPWM.09.01.01-28-0040/17-00

Przedmiotem zamówienia jest:
1)    wykonanie i instalacja tablicy informacyjnej projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych  – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” – szt. 1 wraz ze stelażem na wysokości minimum 250 cm,
- wymiary tablicy: minimum 80x 120 cm - szt. 1
- instalacja i montaż tablicy na terenie inwestycji, adres: 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 25
- tablica powinna być wykonana z trwałych materiałów, odpornych zewnętrzne czynniki atmosferyczne, zapewniające czytelność dla odbiorców.
2)    wykonanie i instalacja tablicy pamiątkowej  projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych  – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” – szt. 1 wraz ze stelażem na wysokości minimum 250 cm,
- wymiary tablicy: minimum 80x 120 cm - szt. 1
- instalacja i montaż tablicy na terenie inwestycji, adres: 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 25
- tablica powinna być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na czynniki zewnętrzne, zapewniające czytelność dla odbiorców.
Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się wytycznymi zgodnymi z  zapisami Rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia KE nr 821/2014 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 wg zasad dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017r; informacje dostępne na stronie internetowej https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/69/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2018r., do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica,  ul. Mickiewicza 23

8 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocji projektu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu elektrycznego i zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zakres zamówienia obejmuje :

- Wykonanie projektu elektrycznego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych dotyczącego montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Szpitala  Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Nidzicy

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącego przedmiotu zamówienia

- Dostawa montaż  przeciwpożarowego wyłącznika prądu  w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

- Pozostałe niezbędne prace związane z montażem  przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- Zapewnienie zasilania w energię elektryczną na czas wymiany i montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla  budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica  I piętro, Sekretariat nie później niż do dnia 21.08.2018 r. do godziny 10:00 Zamawiający otworzy oferty w dniu 21.08.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica                                                                                                                  

8 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu elektrycznego i zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

   1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu i składowania i utylizacji odpadów  komunalnych  z posesji Szpitala ZOZ 13-100 w Nidzicy przy  ul. Mickiewicza 23 oraz z posesji    Przychodni Obwodowej 13-100 w Nidzicy przy ul. Traugutta 13.
   2.    Szacunkową ilość odpadów komunalnych Zamawiający określa  na:
           -  odpady niesegregowane  o kodzie 20 03 01 -  ilość 3500m33
           -  odpady segregowane (opakowania papierowe i tekturowe, z tworzyw sztucznych,szklane) o kodzie  15 01 01 , 15 01 02 , 15 01 07 - ilość 100 m3  
           -  odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 – ilość 30 m3
   3.    Wywóz odpadów niesegregowanych będzie odbywał się 2 razy w tygodniu we  wtorki                 
         i   piątki, a  segregowanych  na wezwanie Zamawiającego po zapełnieniu kontenerów.      
   4     Wykonawca udostępnia   kontenery na odpady w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia.     
         Kontenery muszą być przewoźne i mieć zamykane pokrywy. Zamawiający zobowiązuje  
         Wykonawcę do dostarczenia 1 pojemnika 7m3 lub 6 pojemników 1,1 m3 na terenie Zespołu  
         Opieki Zdrowotnej w Nidzicy(Szpital) oraz 1 pojemnika 1,1 m3 w Przychdni Obowodowej w  
         Nidzicy(Traugutta 13)
   5.    Wykonawca udostępni  kontenery do zbierania odpadów segregowanych: plastiku,         
         papieru i tektury, szkław ilości po jednym dla każdego rodzaju odpadów na terenie             
         nieruchomości zarządzanych  przez Zamawiającego oraz do  odpadów wielkogabarytowych               
         na żądanie Zamawiającego.
   6.    Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w ramach zawartej umowy i na czas jej trwania  do    
         wstawienia 7  pojemników(koszy) do segregacji  odpadów na terenie Zespołu Opieki   
         Zdrowotnej w Nidzicy, ul Mickiewicza 23 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz   
         2 koszy/pojemników na terenie Przychodni Obwodowej w Nidzicy  
         Wstawione kosze/pojemniki winny być 3 komorowe,  każda komora o pojemności 15-30  
         litrów otwierana za pomocą przycisku nożnego(każda komora oddzielnie). Pojemniki   
         powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
 7.      Na czas ewentualnych awarii urządzeń i środków transportu Wykonawcy, zabezpieczy on    
         na własny koszt wywóz odpadów przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia;
         w przeciwnym przypadku Zamawiający zorganizuje wywóz na koszt i ryzyko
         Wykonawcy.
 8.      W przypadku nieterminowego odbioru odpadów Wykonawca zobowiązuje się pomniejszyć wartość   
         netto FV o  0,5 % razy ilość nieterminowych odbiorów w danym miesiącu obrachunkowym.
 9.      Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie  
         Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda   
         powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu   
         przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
10.      W przypadku nie wykonywania przedmiotu Umowy, lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy  Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania      Umowy

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2018  r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

7 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: 15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy