Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

12/2018 Przeglądy techniczne oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

2. Opisy poszczególnych urządzeń i orientacyjne ilości przeglądów znajdują się w załączniku nr 2 załączonym do SIWZ – (formularze cenowe- Pakiety)

3. Ilość przeglądów jest to wielkość stała i została określona zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych urządzeń.

4. Zamawiający przewiduje zlecanie bieżących napraw urządzeń i aparatury medycznej tylko tym firmom których oferty zostaną wybrane do realizacji przeglądów technicznych

5. Koszt naprawy będzie uzgadniany przed każdą realizacją zamówienia, z tym że cena roboczogodziny i pozostałe koszty stałe są tożsame z cenami podanymi za przeglądy  techniczne.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2018 do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat).

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2018 r. o godzinie 11.30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 12/2018 Przeglądy techniczne oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

11/2018 Zakup i dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

1. Przedmiotem zamówienia są:

1). Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora do badań, których ilość łącznie na 36 m-cy przekracza 10 000 oznaczeń.

2). Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora do badań , których ilość łącznie na 36 m-cy nie przekracza 10 0000 oznaczeń.

2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do 2 załączonych do SIWZ – (formularze cenowe- Pakiety)

3. Dopuszcza się możliwość przeliczenia w formularzu cenowym ogólnej ilości artykułów wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w SIWZ (formularze cenowe - Pakiety). Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.

4. Zaoferowana ilość odczynników powinna wystarczyć na wykonanie ilości badań określonych w załączniku nr 2. W przypadku gdy zaoferowana przez Firmę ilość opakowań odczynników dla danego parametru nie przekroczy ilości badań określonych przez Zamawiającego, Oferent zobowiązuje się dostarczyć różnicę potrzebną na wykonanie badań określonych w specyfikacji nieodpłatnie. Dopuszczalna jest różnica ilości dostarczonych odczynników w stosunku do ilości wykonanych badań na poziomie 0,5% na plus. Rozliczenie ilości dostarczonych odczynników w skali rocznej.

5. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

7. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.

8. Oferowane produkty muszą być przeznaczone do obszaru medycznego.

9. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie wymogi określone dla wyrobów medycznych a wynikające z przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679),

b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 21.06. 2018 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 11/2018 Zakup i dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

10/2018 Sukcesywna dostawa leków do apteki ogólnodostępnej Typ A dla Działu Farmacji Szpitalnej ZOZ w Nidzicy

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż leków na rzecz Zamawiającego

2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 4 załączonych do SIWZ – (formularze cenowe- Pakiety)

3. Dopuszcza się możliwość przeliczenia w formularzu cenowym ogólnej ilości artykułów wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany   w    innych opakowaniach niż wskazanych w SIWZ (formularze cenowe - Pakiety). Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.

4. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dni dostawy.

5. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

6. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisanew formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.

7. Oferowane produkty muszą być przeznaczone do obszaru medycznego.

8. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie wymogi określone dla wyrobów medycznych a wynikające z przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679),

b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)

1. Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2018 r. do godziny 11:00

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat).

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej

ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 10/2018 Sukcesywna dostawa leków do apteki ogólnodostępnej Typ A dla Działu Farmacji Szpitalnej ZOZ w Nidzicy

13/2018 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godziny 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat).

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

1 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 13/2018 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK