Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

09/2018 Zakup paliw do zasilania samochodów i agregatów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1)   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw, do zasilania samochodów i
      agregatów użytkowanych przez zamawiającego, w systemie kart flotowych lub równoważnym w  
      Nidzicy oraz w innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju realizowany przez okres 48  
      miesięcy.
2. Opis przedmiotu zamówienia
        1) Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem elektronicznych bądź magnetycznych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju, w tym przynajmniej jedna stacja paliwowa z pełnym asortymentem na terenie miasta Nidzica  i będzie obejmował:
    a) zakup benzyny bezołowiowej (do zbiorników transportowych , kanistry, beczki Zamawiającego), w szacunkowej ilości około 60  litrów rocznie (240  litrów w okresie trwania umowy),
    b) zakup oleju napędowego (tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego oraz ewentualnie do kanistrów, beczek - do agregatu prądotwórczego), w szacunkowej ilości 22 000 litrów rocznie (88 000  litrów  w okresie trwania umowy),
    c) zakup drobnych akcesoriów samochodowych i usług świadczonych przez wykonawcę, (Zakup olejów, żarówek samochodowych, płynów samochodowych)
    d) zakupu drobnych usług świadczonych na stacjach wykonawcy (np.: mycie pojazdów)
        2) Wykonawca bezpłatnie wydaje i dostarcza zamawiającemu elektroniczne karty imienne i dla każdego samochodu służbowego zamawiającego (wystawione na nr rejestracyjny samochodu) umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw na stacjach paliw należących do Wykonawcy (lub z nim współpracujących obsługujących stacje paliw na terenie Polski i innych państw europejskich) w ilości minimum 6 kart (w tym 5 kart dla pojazdów i 1 na okaziciela); Wykonawca nie obciąża Zamawiającego za prowadzenie kart.
        3) Wraz z kartami zamawiający otrzyma od wykonawcy w oddzielnej, zamkniętej kopercie numery PIN, przyporządkowane do każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów.
        4) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia elektronicznych kart w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
        5) Wykonawca bezpłatnie wydaje zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu oraz wydaje nowe karty w przypadku zagubienia ich przez zamawiającego za opłatą zgodnie z cennikiem wykonawcy.
        6) Wykonawca zapewnia natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub zniszczenia przez zamawiającego w sieci stacji paliw należących do wykonawcy.
        7) Zakup paliw dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o rabat udzielony przez wykonawcę (rabat, jednakowy dla wszystkich rodzajów paliw stanowiących przedmiot zamówienia, obowiązujący w całym okresie realizacji umowy naliczany będzie od wartości brutto określonej na fakturze oraz wskazany w postaci odrębnej pozycji na zestawieniu dołączonym do faktury, określającym szczegółowo wielkość zakupów poszczególnych produktów objętych niniejszym zamówieniem).
        8) Wykonawca rozlicza transakcje z zamawiającym w złotych polskich (PLN).
        9) Wykonawca wystawia i przesyła faktury zbiorcze za okres rozliczeniowy (od 1-15 i od 16- do ostatniego dnia miesiąca), z załączonym zestawieniem o dokonanych transakcjach, zawierającym następujące informacje: datę dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego paliwa lub oleju silnikowego, numer rejestracyjny samochodu oraz stację paliw, na której przeprowadzono transakcję. Wymagany termin płatności - min. 30 dni od otrzymania faktury.
        10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpywania limitów paliw określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, bez żadnych konsekwencji i roszczeń wykonawcy z tego tytułu.
11).      Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania    
            umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

  Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia  11.05.2018 do godziny 11.00
     w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   
     Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.
 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
     w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018  o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej
     ZOZNidzica  ul. Mickiewicza 23

 

26 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: 09/2018 Zakup paliw do zasilania samochodów i agregatów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu elektrycznego i zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.

Zakres zamówienia obejmuje :

- Wykonanie projektu elektrycznego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych

dotyczącego montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Szpitala Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Nidzicy

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami

dotyczącego przedmiotu zamówienia

- Dostawa montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Szpitala Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Nidzicy

- Pozostałe niezbędne prace związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- Zapewnienie zasilania w energię elektryczną na czas wymiany i montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu elektrycznego i zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.

08/2018 „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”

1. Przedmiotem zamówienia są :
    1) Kompleksowe usługi prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu
    medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
2. Usługa obejmuje:
     1)  Dezynfekcję pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej wg zaleceń i przepisów sanitarno
     –  epidemiologicznych, moczenie, pranie, krochmalenie, suszenie, maglowanie,
      prasowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów i oddziałów,
      2)   renowacja, naprawa uszkodzonej bielizny i odzieży, pakowanie w worki foliowe lub
      przeźroczystą folię, rozwieszanie odzieży ochronnej na  wieszakach  i jej ofoliowanie
      oraz ważenie każdej paczki.
      3)   Pranie na mokro lub chemicznie, zgodnie z zaleceniami producentów tkanin.
      4)   Suszenie, maglowanie lub prasowanie pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej w    
            określonych temperaturach zalecanych przez producentów tkanin.
      5)   Transport pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej od Zamawiającego do miejsca
            wykonywania usługi i z miejsca świadczenia usługi do Zamawiającego.
3.    Sposób realizacji zamówienia
         1)    Zamawiający będzie przekazywał do prania brudną bieliznę, pościel i odzież
                zapakowaną w worki tekstylne lub worki foliowe jednorazowego użytku.
         2)   Zamawiający opisze worki na ich zewnętrznej powierzchni (przywieszki z nazwą
               oddziału i spisem zawartości) – wg Spisu bielizny szpitalnej – załącznik nr 2.
         3)   Bielizna i odzież szpitalna przed oddaniem do prania będzie ważona przez pracownika
               Zamawiającego w pomieszczeniu składowania brudnej bielizny, w obecności osoby
               upoważnionej przez Wykonawcę i odbierana z  miejsca wskazanego przez  
               Zamawiającego, trzy razy w tygodniu w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek   
               w godzinach między 900 a 1100. Jeżeli w podanych dniach wypadnie dzień wolny od   
              pracy z urzędu, termin odbioru i dostawy pościeli, odzieży i bielizny szpitalnej   
              zostanie określony przez Zamawiającego i musi być dotrzymany.
         4)  Pościel, bielizna i odzież szpitalna przyjęta do prania w poniedziałek powinna być
              dostarczona po wypraniu w środę, przyjęta do prania w środę powinna być  
              dostarczona po wypraniu w piątek, przyjęta do prania w piątek powinna być
              dostarczona po wypraniu w poniedziałek, tj. przy następnym odbiorze nowej partii.
         5) W wypadku niezgodności ilościowej, jakościowej i asortymentowej Zamawiający
             obciąży Wykonawcę kosztami wyrównania niedoboru.
         6)  Wykonawca będzie zobowiązany do załadowania worków z brudną bielizną i odzieżą
               na samochód własnymi siłami.
         7)  Wykonawca będzie zobowiązany do rozładowania samochodu i umieszczenia
              posegregowanej,  
               zapakowanej w worki foliowe lub przeźroczystą folię czystej bielizny, pościeli                       
                i  czystej odzieży do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w godzinach                
               między 600 a 900.
          8)  Czysta i wyprasowana odzież  będzie dostarczana Zamawiającemu na wieszakach
                i foliowana – i potwierdzona w Spisie bielizny szpitalnej – załącznik nr 2 dołączony do                
                SIZW
          9)  W razie niewłaściwego wykonania usługi Zamawiający zwróci Wykonawcy
               zakwestionowane partie bielizny, pościeli lub odzieży do powtórnego prania.
         10)  Powtórne pranie – na koszt Wykonawcy – będzie musiało być dokonane do
                następnego dnia roboczego. Wykonawca będzie ponosił ryzyko utraty lub
                uszkodzenia bielizny, pościeli i odzieży podczas prania i transportu.
         11) Przewidywana ilość suchej pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej do prania całego
                zamówienia (24 miesiące) to około 75.000 kg.
        12)  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości prania w sytuacjach
                kryzysowych oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny,
                wynikających z obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa w oparciu       
                o ustawę z dnia 23 sierpnia 2001r o organizowaniu zadań na rzecz obronności     
                państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. 2002 Nr 188, poz. 1571
                 późn. zm.), których nie można było przewiedzieć w chwili udzielenia zamówienia,             
               a związanej ze zwiększonym napływem rannych lub chorych.
Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia  12.04.2018 do godziny 12:30
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 o godzinie 13:00 w Sali konferencyjnej
ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23.

3 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: 08/2018 „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”

07/2018 Kompleksowa dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej ZOZ w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż leków na rzecz Zamawiającego

Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikachod 1 do  nr 4  załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety)
Dopuszcza się możliwość przeliczenia w formularzu cenowym ogólnej ilości artykułów  wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany
w innych  opakowaniach niż wskazanych w SIWZ (formularze cenowe - Pakiety). Niemniej  ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.
Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od d nia dostawy.Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania    
umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej  Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane   w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.Oferowane produkty muszą być przeznaczone do obszaru medycznego.Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie wymogi określone dla wyrobów   medycznych a wynikające z przepisów prawa:
      a)  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 26 maja 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 876)
      b)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
            kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)
Zamawiający  dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych, na każdą z wybranych  części.
Zamawiający nie dopuszcza   możliwości składania ofert wariantowych                                                                                          
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych (art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy pzp.). W  przypadku zamówień uzupełniających obowiązywać będzie cena z oferty przetargowej  dla danego leku

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2018 r. do godziny 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej  ZOZNidzica
ul. Mickiewicza 23

23 marca 2018
Czytaj więcej o: 07/2018 Kompleksowa dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej ZOZ w Nidzicy