Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w budynkach należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2019 r., do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie   w  Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica,  ul. Mickiewicza 23 lub przesyłając na adres email Zamawiającego szpital@zoz.nidzica.pl

16 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego

Oferta Pracy Ratownicy Medyczni

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica

ZATRUDNI: Ratowników medycznych do pracy w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego

Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Więcej informacji można uzyskać

pod nr tel. 89 625 05 14 / 667 99 21 71

lub adresem e:mail: a.malinowska@zoz.nidzica.pl

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: Oferta Pracy Ratownicy Medyczni

04/2019 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (zakup) oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego) o symbolu E o cieple  spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa],   przeznaczony do instalacji zainstalowanej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej kotłownia szpitalna  Mickiewicza 25, 13-100 Nidzica i kotłowni Przychodni ul. Traugutta 13, 13-00 Nidzica

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2019  r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: 04/2019 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12 836 193,34 złotych   (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, trzydzieści cztery grosze) z przeznaczeniem na: „ Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK sygnatura akt u Zamawiającego 13/2018 (Ogłoszenie BZP nr 567003-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.).Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.06.2019 do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2019 o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul Mikiewicza 23, 13-100 Nidzica.

Informacja o zmianie terminu składania ofert z 10-07-2019 na 15-07-2019 godz.10:00

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert