Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprzedaż samochodu sanitarnego Peugeot typu BOXER 335 .

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: zakup samochodu sanitarnego Peugeot typu BOXTER 335

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godz. 10.00

Cena minimalna, za jaką zamawiający sprzeda samochód sanitarny Peugeot typu BOXTER 335 wynosi 12 850,00 złotych

26 lipca 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż samochodu sanitarnego Peugeot typu BOXER 335 .

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest w ramach projektu:

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający  podzielił przedmiotu zamówienia na części:

Część numer 1 : Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Część numer 2: Sprzedaż, dostawa oraz konfiguracja Sprzętu informatycznego oraz infrastruktury sieciowej

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Projekt jest realizowany  w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie
3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPWM.03.02.00-28- 0016/20

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.08.2021 r. do godz. 10.00 Oznakowane: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego

 Termin otwarcia ofert Otwarcie nastąpi dnia  31.08.2021 r. o godz. 11. 00

16 lipca 2021
Czytaj więcej o: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że dopuszcza przesyłanie ofert na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

 Zamawiający zaktualizował termin składania ofert. Nowy termin 30.07.2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego  przebudowy, remontu budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przystosowania obiektu do wymogów  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595)

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ulicy Mickiewicza 25 do 23.07.2021

6 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

06/2021 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie  zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 230 000,00 złotych

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (zakup) oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego) o symbolu E  o cieple  spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa],   przeznaczony do instalacji zainstalowanej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej kotłownia szpitalna  ul. Mickiewicza 25, 13-100 Nidzica i kotłowni Przychodni ul. Traugutta 13, 13-00 Nidzica

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 09.07.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021, o godzinie12:00

30 czerwca 2021
Czytaj więcej o: 06/2021 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy