Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie - Diagnosta Laboratoryjny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

zatrudni do

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO

Praca stała i/lub dyżury

Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe,
elastyczność w zakresie
systemu pracy oraz formie zatrudnienia.

Kontakt: Agnieszka Malinowska,
tel. 896250514, 667992171, a.malinowska@zoz.nidzica.pl

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - Diagnosta Laboratoryjny

Plan Zamówień 2019

4 marca 2019
Czytaj więcej o: Plan Zamówień 2019

Konkurs ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

na podstawie art. 26 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) w zw. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert

 1. NA OBJĘCIE stanowiska KOORDYNATORA ds. PIELĘGNIARSTWA ZOZ NIDZICA
 2. NA OBJĘCIE stanowiska KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez lekarza specjalistę danej dziedziny w
  1. Oddziale pediatrycznym
  2. Oddziale i Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  3. Bloku operacyjnym
  4. IZBIE PRZYJĘĆ
  5. NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
 3. NA OBJĘCIE stanowiska Zastępcy KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W Oddziale Wewnętrznym przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych NA OBJĘCIE stanowiska Położnej Koordynującej I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Oddziale i Poradni Ginekologiczno-Położniczej przez położną.
 4. NA udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, gastroenterologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja, medycyna pracy, geriatria.

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w zawodach: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 STYCZNIA 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 20.11.2018r. do godz. 11:00  w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu  (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”.  Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl  Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 20.11.2018r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również  przesunięcia terminu składania ofert.                                                    

 Anna Osłowska

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Nidzicy

Nidzica, 8.11.2018r.

8 listopada 2018
Czytaj więcej o: Konkurs ofert

Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń w Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń  w Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ulicy  Traugutta 13.

Pomieszczenia stanowią własność Powiatu Nidzickiego w trwałym Zarządzie  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

 Oferowane pomieszczenia znajdują się na parterze i I piętrze budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13.

5 października 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń w Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13