Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie Konkurs Ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

na podstawie art. 26 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) w zw. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

I. NA OBJĘCIE stanowiska KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez lekarza specjalistę danej dziedziny w:Oddziale geriatrycznym
  • Oddziale geriatrycznym
  • Oddziale pediatrycznym
  • Oddziale i poradni chirurgicznej
  • Oddziale i Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  • Bloku operacyjnym
  • IZBIE PRZYJĘĆ
  • NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
II.  NA OBJĘCIE stanowiska KIEROWNIKA działu pomocy doraźnej I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez ratownika medycznego w dziedzinie medycyny ratunkowej
III. NA OBJĘCIE stanowiska Pielęgniarki Koordynującej I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Oddziale GERIATRYCZNYM.IV. NA OBJĘCIE Funkcji Lekarza orzecznika w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z zakresu opieki długoterminowej
V. NA OBJĘCIE Funkcji Lekarza transfuzjologa
VI. NA OBJĘCIE Funkcji przewodniczącego Zespołu zakażeń wewnątrzszpitalnych
VII. NA udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

choroby wewnętrzne, geriatria, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, gastroenterologia, reumatologia, nefrologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, medycyna pracy.

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach: lekarz, pielęgniarka, położna, psycholog, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister /technik rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, dietetyk.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 STYCZNIA 2020r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 7.11.2019r. do godz. 11:00  w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”.  Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl  Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 7.11.2019r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również  przesunięcia terminu składania ofert.                                                    

 

Anna Osłowska         

Dyrektor               

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Nidzicy              

Nidzica, 18 październik 2019r.

 

18 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konkurs Ofert

08/2019 Zakup Kardiomonitorów oraz Central monitorujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest zakup Kardiomonitorów oraz Central Monitorujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia, Znajduje się w załączniku nr 2 dołączonym do SIWZ.

Zakup realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w 2019 roku.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

 

2 października 2019
Czytaj więcej o: 08/2019 Zakup Kardiomonitorów oraz Central monitorujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

09/2019 Dostawa i Sprzedaż Ambulansu sanitarnego typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu C (M1/ pojazd specjalny – karetka sanitarna), przeznaczonego dla specjalistycznego zespołu ratownictwa oraz umożliwiającego transport, leczenie i monitorowanie pacjentów

2) Zamawiający wymaga dostawy ambulansu do siedziby Zamawiającego w Nidzicy przy ul Mickiewicza 23  fabrycznie nowego; nie używanego, nie będącego pojazdem demonstracyjnym, zgodnego z aktualnymi normami PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważnymi, z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ;

3) Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godziny 11:00  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

26 września 2019
Czytaj więcej o: 09/2019 Dostawa i Sprzedaż Ambulansu sanitarnego typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

06/2019 Usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi  służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności.

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia  zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do SIWZ. (Projekt umowy)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

3 września 2019
Czytaj więcej o: 06/2019 Usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej