Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

04/2019 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (zakup) oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego) o symbolu E o cieple  spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa],   przeznaczony do instalacji zainstalowanej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej kotłownia szpitalna  Mickiewicza 25, 13-100 Nidzica i kotłowni Przychodni ul. Traugutta 13, 13-00 Nidzica

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2019  r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: 04/2019 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12 836 193,34 złotych   (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, trzydzieści cztery grosze) z przeznaczeniem na: „ Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK sygnatura akt u Zamawiającego 13/2018 (Ogłoszenie BZP nr 567003-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.).Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.06.2019 do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2019 o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul Mikiewicza 23, 13-100 Nidzica.

Informacja o zmianie terminu składania ofert z 10-07-2019 na 15-07-2019 godz.10:00

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na  wykonanie projektu elektrycznego  i  zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w  budynku Przychodni Obwodowej  w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13 Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm)

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica  I piętro, Sekretariat nie później niż do dnia  29.04.2019 r. do godziny 10:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica                                                                                                                  

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert

01/2019 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodostępnej ZOZ w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodosępnej na rzecz Zamawiającego . Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr  7  załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety). Pięć pakietów dotyczy Działu Farmacji Szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów szpitalnych, dwa pakiety dotyczą  Apteki Ogólnodostępnej, z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2019 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23

 

20 marca 2019
Czytaj więcej o: 01/2019 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodostępnej ZOZ w Nidzicy