Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

06/2019 Zakup i dostawę Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w NidzicyZamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2) oraz tabelę kryteriów, za które Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty podczas oceny ofert.Zamawiający sporządził tabelę warunków granicznych, odpowiedź ,,NIE’’ na któryś z kryteriów oznaczała będzie nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty. W przypadku kryteriów punktowanych odpowiedź ,,NIE’’ oznaczała będzie przyznaniem 0 punktów za dany parametr a nie odrzuceniem oferty.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 15.10 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

2 października 2020
Czytaj więcej o: 06/2019 Zakup i dostawę Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

04/2020 Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Zamawiający zmniejsza wysokość wadium jakie będzie wymagał w części/pakiecie nr 3 Geriatria Zestaw Mebli Zabiegowych do Kwoty 5 000,00 zł

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że zgodnie z z art. 93 ust 1a PZP unieważnia postępowanie w części numer 2 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Sprzęt Medyczny oraz części numer 4 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Zestaw Mebli Zabiegowych

Podstawa prawna:

Art. 93 ust 1a PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Podstawa faktyczna:

Zamawiający nie otrzymał dofinansowania na wyposażenie wskazane w części numer 2 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Sprzęt Medyczny oraz części numer 4 Zestaw Mebli Zabiegowych

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

 ...

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

25 września 2020
Czytaj więcej o: 04/2020 Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny

03/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
  2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)
  3. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.
  4. Zamówienie zostało podzielone na 7 pakietów/części – zgodnie z załącznikiem nr 2
  5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumieprzedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane  w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 03/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

Plan Zamówień 2020

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Plan Zamówień 2020