ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2024

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zatrudni osobę na stanowisko  ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • nadzór i koordynacja działań wszystkich komórek niemedycznych Zespołu z zapewnieniem standardów akredytacyjnych oraz systemu zarządzania jakością, a w szczególności:
  1. zapewnienie sprawności funkcjonowania zakładu pod względem administracyjnym i gospodarczym,
  2. przygotowywanie oraz wsparcie przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych Zespołu,
  3. nadzór nad obsługą organizacyjną i kancelaryjną sekretariatu Dyrektora,
  4. sporządzanie dokumentów dotyczących organizacji Zespołu; rejestracja zmian w sądzie i innych rejestrów zakładu,
  5. udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych Zespołu, monitorowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym,
  6. prowadzenie spraw związanych ze składanymi skargami i zażaleniami na działalność prowadzoną przez Zespół,
  7. monitorowanie wykonania wystąpień i decyzji pokontrolnych przez komórki organizacyjne Szpitala,
  8. organizowanie i obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń Rady Społecznej,
  9. nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego,
  10. monitorowanie realizacji kontraktów NFZ.
 • koordynacja działań związanych z organizacją i współpracą komórek niemedycznych z komórkami działalności leczniczej.
 • współpraca w przygotowaniu projektu planu finansowego i inwestycyjnego oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego, w tym z wykonania planu finansowego.
 • inicjatywa na rzecz rozwoju działalności Zespołu zgodnie z misją działalności Zespołu i pozyskiwaniem niezbędnych zasobów w tym zakresie.
 • analiza wyników działalności Zespołu i składanie wniosków w tym zakresie.
 • prowadzenie polityki personalnej w Zespole oraz zatwierdzanie wynagrodzeń pracowniczych w sytuacji, kiedy nie jest to możliwe przez Dyrektora Zespołu.
 • zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności w czynnościach związanych z obszarem administracyjno-finansowym.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe ( mile widziane ukończenie szkoły na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia),
 • biegła obsługa MS Excel,
 • posiadanie umiejętności analitycznych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży związanej z realizacją świadczeń medycznych ,
 • znajomość przepisów z zakresu działalności leczniczej.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia,
 • dobre warunki finansowe,
 • możliwości pogłębiania wiedzy, dofinansowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji, szkoleń.

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 lub przesłać pod adres mailowy: szpital@zoz.nidzica.pl , fax 89 625 05 59 w
terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

W ofercie prosimy umieścić klauzulę w pełnym jej brzmieniu: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i w związku z ewentualnym późniejszym zatrudnieniem”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych  informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, adres: ul. Mickiewicza 23, kod pocztowy 13-100, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl, tel. 89 625 05 35
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pacjent może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoz.nidzica.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, kancelarią prawną, zewnętrznym audytorem);
 5. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 7. dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 180 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
 8. osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy, niepodanie danych osobowych wyklucza udział w naborze na wolne stanowisko pracy;
 10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2024-07-04
Data publikacji:2024-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:66