15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2018

   1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu i składowania i utylizacji odpadów  komunalnych  z posesji Szpitala ZOZ 13-100 w Nidzicy przy  ul. Mickiewicza 23 oraz z posesji    Przychodni Obwodowej 13-100 w Nidzicy przy ul. Traugutta 13.
   2.    Szacunkową ilość odpadów komunalnych Zamawiający określa  na:
           -  odpady niesegregowane  o kodzie 20 03 01 -  ilość 3500m33
           -  odpady segregowane (opakowania papierowe i tekturowe, z tworzyw sztucznych,szklane) o kodzie  15 01 01 , 15 01 02 , 15 01 07 - ilość 100 m3  
           -  odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 – ilość 30 m3
   3.    Wywóz odpadów niesegregowanych będzie odbywał się 2 razy w tygodniu we  wtorki                 
         i   piątki, a  segregowanych  na wezwanie Zamawiającego po zapełnieniu kontenerów.      
   4     Wykonawca udostępnia   kontenery na odpady w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia.     
         Kontenery muszą być przewoźne i mieć zamykane pokrywy. Zamawiający zobowiązuje  
         Wykonawcę do dostarczenia 1 pojemnika 7m3 lub 6 pojemników 1,1 m3 na terenie Zespołu  
         Opieki Zdrowotnej w Nidzicy(Szpital) oraz 1 pojemnika 1,1 m3 w Przychdni Obowodowej w  
         Nidzicy(Traugutta 13)
   5.    Wykonawca udostępni  kontenery do zbierania odpadów segregowanych: plastiku,         
         papieru i tektury, szkław ilości po jednym dla każdego rodzaju odpadów na terenie             
         nieruchomości zarządzanych  przez Zamawiającego oraz do  odpadów wielkogabarytowych               
         na żądanie Zamawiającego.
   6.    Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w ramach zawartej umowy i na czas jej trwania  do    
         wstawienia 7  pojemników(koszy) do segregacji  odpadów na terenie Zespołu Opieki   
         Zdrowotnej w Nidzicy, ul Mickiewicza 23 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz   
         2 koszy/pojemników na terenie Przychodni Obwodowej w Nidzicy  
         Wstawione kosze/pojemniki winny być 3 komorowe,  każda komora o pojemności 15-30  
         litrów otwierana za pomocą przycisku nożnego(każda komora oddzielnie). Pojemniki   
         powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
 7.      Na czas ewentualnych awarii urządzeń i środków transportu Wykonawcy, zabezpieczy on    
         na własny koszt wywóz odpadów przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia;
         w przeciwnym przypadku Zamawiający zorganizuje wywóz na koszt i ryzyko
         Wykonawcy.
 8.      W przypadku nieterminowego odbioru odpadów Wykonawca zobowiązuje się pomniejszyć wartość   
         netto FV o  0,5 % razy ilość nieterminowych odbiorów w danym miesiącu obrachunkowym.
 9.      Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie  
         Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda   
         powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu   
         przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
10.      W przypadku nie wykonywania przedmiotu Umowy, lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy  Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania      Umowy

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2018  r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2018-08-07
Data publikacji:2018-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:386

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-01 11:08:14Radosław TkaczykDodanie ogłoszenia15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
2018-09-03 11:21:16Radosław TkaczykDodanie załączników15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
2018-08-07 11:31:45Radosław TkaczykDodanie załączników15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
2018-08-07 11:23:06Radosław TkaczykDodanie załączników15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
2018-08-07 11:10:04Radosław TkaczykDodanie ogłoszenia15/2018 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy