Ogłoszenia o zamówieniach publicznych powyżej 215 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13/2022 „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i wyposażenia medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - zakup Aparatu RTG wraz z wyposażeniem

2022-11-21

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

 Zamawiający sporządził Tabelę warunków granicznych odpowiedź ,,NIE’’ na którykolwiek parametrów spowoduje odrzucenie oferty, Zamawiający sporządził również tabelę kryteriów punktowanych, odpowiedź nie na którykolwiek z parametrów spowoduje przyznaniem stosownej liczby  punktów a nie odrzuceniem oferty

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.03.2023 r. do godz. 10.00
  2. Otwarcie nastąpi dnia  31.03.2023 r. o godz. 11. 00

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2021-07-16

Przedmiotem zamówienia jest w ramach projektu:

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający  podzielił przedmiotu zamówienia na części:

Część numer 1 : Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Część numer 2: Sprzedaż, dostawa oraz konfiguracja Sprzętu informatycznego oraz infrastruktury sieciowej

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Projekt jest realizowany  w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie
3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPWM.03.02.00-28- 0016/20

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.08.2021 r. do godz. 10.00 Oznakowane: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego

 Termin otwarcia ofert Otwarcie nastąpi dnia  31.08.2021 r. o godz. 11. 00

04/2020 Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny

2020-09-25

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Zamawiający zmniejsza wysokość wadium jakie będzie wymagał w części/pakiecie nr 3 Geriatria Zestaw Mebli Zabiegowych do Kwoty 5 000,00 zł

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że zgodnie z z art. 93 ust 1a PZP unieważnia postępowanie w części numer 2 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Sprzęt Medyczny oraz części numer 4 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Zestaw Mebli Zabiegowych

Podstawa prawna:

Art. 93 ust 1a PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Podstawa faktyczna:

Zamawiający nie otrzymał dofinansowania na wyposażenie wskazane w części numer 2 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Sprzęt Medyczny oraz części numer 4 Zestaw Mebli Zabiegowych

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

 ...

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

13/2018 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

2018-06-01

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godziny 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat).

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21466