Zaproszenia do składania ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

2021-07-06

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że dopuszcza przesyłanie ofert na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

 Zamawiający zaktualizował termin składania ofert. Nowy termin 30.07.2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego  przebudowy, remontu budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przystosowania obiektu do wymogów  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595)

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ulicy Mickiewicza 25 do 23.07.2021

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (POSTĘPOWANIE II)

2020-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 20.01.2020 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 20.01.2020 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-11-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 30.12.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2019 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

Zaproszenie do składania ofert

2019-05-24

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12 836 193,34 złotych   (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, trzydzieści cztery grosze) z przeznaczeniem na: „ Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK sygnatura akt u Zamawiającego 13/2018 (Ogłoszenie BZP nr 567003-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.).Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.06.2019 do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2019 o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul Mikiewicza 23, 13-100 Nidzica.

Informacja o zmianie terminu składania ofert z 10-07-2019 na 15-07-2019 godz.10:00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:7621