Zaproszenia do składania ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do składania ofert

2019-05-24

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12 836 193,34 złotych   (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, trzydzieści cztery grosze) z przeznaczeniem na: „ Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK sygnatura akt u Zamawiającego 13/2018 (Ogłoszenie BZP nr 567003-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.).Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.06.2019 do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2019 o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul Mikiewicza 23, 13-100 Nidzica.

Informacja o zmianie terminu składania ofert z 10-07-2019 na 15-07-2019 godz.10:00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:1723